بازگشایی مرز رسمی (تردد مسافروگردشگر)شوشمی 
پاوه پرس
بازگشایی مرز رسمی (تردد مسافروگردشگر)شوشمی


عکس و فیلم