بازگشایی محور تته 
پاوه پرس
بازگشایی محور تته


عکس و فیلم