بازشدن مرز شوشمی 
پاوه پرس
بازشدن مرز شوشمی


عکس و فیلم