بابا لنگ دراز 
پاوه پرس
بابا لنگ دراز


عکس و فیلم