ايجاد مشاغل مشهور به «عمومي-حمايتي» 
پاوه پرس
ايجاد مشاغل مشهور به «عمومي-حمايتي»


عکس و فیلم