اولین ایستگاه مطالعه در روستای نسمه
اولین ایستگاه مطالعه در روستای نسمه

عکس و فیلم