اولین ایستگاه مطالعه در روستای نسمه 
پاوه پرس
اولین ایستگاه مطالعه در روستای نسمه


عکس و فیلم