انتقال آب چشمه بل به نودشه 
پاوه پرس
انتقال آب چشمه بل به نودشه


عکس و فیلم