انتشار کتاب ترجمه اولین دومجموعه شعر نو فارسی به زبان کوردی هورامی 
پاوه پرس
انتشار کتاب ترجمه اولین دومجموعه شعر نو فارسی به زبان کوردی هورامی


عکس و فیلم