امنیت مرزها با استفاده از اقوام مرزنشین محقق می‌شود 
پاوه پرس
امنیت مرزها با استفاده از اقوام مرزنشین محقق می‌شود


عکس و فیلم