افتتاح اورژانس بیمارستان قدس پاوه 
پاوه پرس
افتتاح اورژانس بیمارستان قدس پاوه


عکس و فیلم