اصلاح_هندسی_سه_راهی_بیمارستان
اصلاح_هندسی_سه_راهی_بیمارستان

عکس و فیلم