استعفای شهردار کرمانشاه پذیرفته شد
استعفای شهردار کرمانشاه پذیرفته شد

عکس و فیلم