استان پنجم،داود امامی،روز ملی کرمانشاه،کرمانشاه 
پاوه پرس
استان پنجم،داود امامی،روز ملی کرمانشاه،کرمانشاه


عکس و فیلم