از شهردار پاوه تقدیربه عمل آمد
از شهردار پاوه تقدیربه عمل آمد

عکس و فیلم