اداره کل حفاظت از محیط زیست استان کرمانشاه 
پاوه پرس
اداره کل حفاظت از محیط زیست استان کرمانشاه


عکس و فیلم