اداره كل راه و ترابری استان کرمانشاه 
پاوه پرس
اداره كل راه و ترابری استان کرمانشاه


عکس و فیلم