اختراع «سامانه دیجیتال بر خط نمایشگر وزن خودرو» 
پاوه پرس
اختراع «سامانه دیجیتال بر خط نمایشگر وزن خودرو»


عکس و فیلم