احسان پیام، اعتذار و سپاسگزاری از مردم فهیم منطقه 
پاوه پرس
احسان پیام، اعتذار و سپاسگزاری از مردم فهیم منطقه


عکس و فیلم