اجرای راهبرد اقتصاد مقاومتی تنها راه مقابله با تحریم های اقتصادی است 
پاوه پرس
اجرای راهبرد اقتصاد مقاومتی تنها راه مقابله با تحریم های اقتصادی است


عکس و فیلم