آیت الله آزرمی بعنوان معاون سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاه 
پاوه پرس
آیت الله آزرمی بعنوان معاون سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاه


عکس و فیلم