آقایان کاراندیش ، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی 
پاوه پرس
آقایان کاراندیش ، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی


عکس و فیلم