آقایان علیرضا رزم حسینی و عبدالمحمد زاهدی به عنوان استانداران کرمان و کردستان انتخاب شدند.
آقایان علیرضا رزم حسینی و عبدالمحمد زاهدی به عنوان استانداران کرمان و کردستان انتخاب شدند.

عکس و فیلم

آمار
  • 17,316
  • 12,932
  • 111,536
  • 416,896
  • 4,647,017
  • 10,763,652