آقایان علیرضا رزم حسینی و عبدالمحمد زاهدی به عنوان استانداران کرمان و کردستان انتخاب شدند.
آقایان علیرضا رزم حسینی و عبدالمحمد زاهدی به عنوان استانداران کرمان و کردستان انتخاب شدند.

عکس و فیلم

آمار
  • 2,712
  • 8,422
  • 94,876
  • 338,774
  • 4,582,709
  • 11,490,722