آسمان پاوه نورباران گردید.
آسمان پاوه نورباران گردید.

عکس و فیلم