آسمان پاوه نورباران گردید. 
پاوه پرس
آسمان پاوه نورباران گردید.


عکس و فیلم