آزاد راه قازانچی شوشمی 
پاوه پرس
آزاد راه قازانچی شوشمی


عکس و فیلم