آزاد راه قازانجی به شوشمی 
پاوه پرس
آزاد راه قازانجی به شوشمی


عکس و فیلم