آتش سوزی در بخشی از کوه آتشگاه
آتش سوزی در بخشی از کوه آتشگاه

عکس و فیلم