،برخورداری از مزایای مناطق جنگی،
،برخورداری از مزایای مناطق جنگی،

عکس و فیلم