،برخورداری از مزایای مناطق جنگی، 
پاوه پرس
،برخورداری از مزایای مناطق جنگی،


عکس و فیلم