،اقدام توریستی فرانسه، 
پاوه پرس
،اقدام توریستی فرانسه،


عکس و فیلم