درس هایی که از دوران تبلیغات کاندیداهای شورای شهر پاوه آموخت

درس هایی که از دوران تبلیغات کاندیداهای شورای شهر پاوه آموخت

درس هایی که از دوران تبلیغات کاندیداهای شورای شهر پاوه آموخت

پایگاه تحلیلی خبری پاوه پرس، ۲۹ اردیبهشت پایانی بر مجموعه فعل وانفعالاتی خواهد بود که در آن مردم سرنوشت خویش را به دست نمایندگانی واگذار می نماید تا درسطح کلان ویا درمحل سکونت خویش به نیابت از آنان درمسائل سرنوشت ساز تصمیم گیری وتصمیم سازی نمایند، هریک از نامردها برای نمایاندن خود به دیگران ازروش های متعدد بهره می گیرد که اوج آن را در زمان انتخابات شاهد هستیم.

آنچه دراین بین حائز اهمیت است ودرجای خود نیز قابل تقدیر می باشد ، رعایت یکسری اخلاق انتخاباتی بین نامزدها واز همه مهمتر هواداران آنها در شهر پاوه می باشد، در ذیل به پاره ای ازنکات قابل توجه درتبلیغات نامزدهای شورای دور پنجم شهر پاوه اشاره ای گذرا داریم، امری که باید در بزرگ نمایی آن، به جهت ثبیت وتقویت رفتارهای پسندیده ی اجتماعی کوشید.

۱- درسطح شهر کارنوال شادی و… که اسباب زحمت مردم را فراهم آورد ، تاکنون مشاهده نگردیده است،

۲- نزدیکی ستادهای انتخاباتی درهر شهری با حاشیه وچالش های خاص خود همراهست، لکن در پاوه استقرار ستادهای انتخاباتی که بیشتر در دو میدان شهداء ومولوی مستقرند، نه تنها مشکل زا تلقی نمی گردد بلکه همکاری مضاعفی بین آنها به وجود آمده است.

۳- دید وبازدید مسئولین وهواداران ستادهای انتخاباتی ازهمدیگر به تناسب رشد فزاینده ای داشته ، و حضور کاندیداها درمعیت هواداران خویش با اهداء گل وشیرینی در ستادهای رقیب ، به واقع بی نظیر وتحسین برانگیز است.

۴- حمایت از رقیب: درجریان احراز صلاحیت های مشکلاتی چند برای تعدادی از نامزدها به وجود آمد، جمعی از فرهیختگان محترمانه وقانونمند به ارائه درخواستی به مراجع ذیصلاح در این راستا مبادرت نمودند، مشاهده امضای چند نفر از نامزدها وحمایت از بازگشت رقیب را نمی توان در هیچ شهر دیگری یافت.

۵- بیشترین تعداد تأئید صلاحیت در این دوره از انتخابات به چشم می خورد ودر واقع این را باید به عنوان رکوردی بی نظیر در تاریخ انتخابات شوراهای اسلامی شهر پاوه ثبت وضبط نمود، بطوریکه تنها یک نفر از خیل ۳۵ نفر شرکت کننده درپروسه احراز صلاحیت ها نتوانست، در ادامه دیگر نامزدها را همراهی نماید، اعتماد مسئولین به مردم در این دوره را باید تحسین وتمجید نمود.

۶- درپاوه برخلاف سایر شهرها نمی توان انتظار ائتلاف را دربین نامزدها به وجود آورد، شاید بصورت کمرنگ احساس پیش فرض هایی تصور شود، اما اعتماد به آن امری محال وغیر قابل اتکاء می باشد، چراکه شاید تعدادی از نامزدها دربین خانواده خود که آن هم محدود به چند خانواده ۳۰ تا ۴۰ نفری می شودبتوانند اعمال نظر نمایند (کسی نمی توانند برای دیگران تعیین تلکیف نمایند)، تا مطابق نظر آنان اتخاذ تصمیم نمایند، به عبارتی مردم شاید به شخص خاصی تعلق خاطر داشته باشند اما چون پروسه ی انتخاب، یک فعل اختیاری ومحرمانه است، تضمینی برای مراعات دیدگاه هواداران به توافق چند نفرتاکنون شکل نگرفته وبا این شرایط نیز شکل نخواهد گرفت، به عبارتی یک نامزد نمی تواند اختیار هواداران را برای رسیدن به مطامع خود سلب نماید که الزاماً آنها نیزباید همانند آنان فکر نماید.
این نقیصه بیشتر بدان جهت است که رای گیری براساس سلایق ورفتارهای شخصی است وعدم وجود تشکیلات سیاسی واحزاب در بدنه اجتماعی این شهر هر نوع توافقی را به چالش می کشاند، به همین جهت است که در انتخابات گذشته تعدادی که این توافق ضمنی را بین خود به وجود آوردند با اعلام نتایج، بازنده شدن یکی وبرنده شدن دیگر با اما واگرهایی همراه گردید که شایدهم ناشی از خیانت طرف مقابل نباشد….

۷- معقول ومنطقی شدن شعار نامزدهای انتخاباتی: به جزء تعداد معدودی که آن هم قابل گذشت است، شعارهای انتخاباتی تاحدودی نسبت به دوره های قبل عینی تر شده اند ونامزدها طوری رفتارنموده اند که خواسته ای خارج از چارچوب وحدود انتظارات را مطرح ننمایند تا منجر به افزایش سطح توقع مردم …شود.

۸- عدم نصب پوستر: دریک اقدام نانوشته نامزدهای ناتخاباتی به خود اجازه ندادند که آلایندگی دیداری را به دیگر زمان ها منتقل نمایند، به عبارتی اکثریت قریب به اتفاق از نصب پوستر بر در و دیوار اجتناب نموده اند، درواقع نامزدهای محترم به تاسی از دیدگاه مردم این را یک حرکت را یک کارکرد ضدارزشی تلقی نموده وعلی رغم صرف هزینه های گزاف به حرمت دیدگاه مردم از الصاق پوستر های تبلیغاتی بر در ودیوار اجتناب نموده اند واین نیز در طول تمام دوران های تبلیغات گذشته بی نظیر وقابل توجه می باشد.

۹- رعایت اخلاق انتخاباتی بین نامزدها وهواداران آنها: در دوره های قبل بعضاً اصطکاک نامزدها بر پاره نمودن تصاویر نامزدهای دیگر متمرکز بوده وحرف وحدیث های متواتری به چشم وگوش می رسید، اما رعایت اخلاق انتخاباتی دراین دوره به مرزهای ایده آل رسیده بطوریکه برآیند فعل وانفعالات موجود، شعور بالای مردم این دیار را می رساند وباید چنین مردمان صاحب اندیشه ای را تحسین وتمجید نمود.

۱۰- تخریب نامزدهای دیگر درسخنرانی ها ویا ستادهای انتخاباتی پاوه به حداقل ممکن رسیده است، تضاد وچالشی دراین بین به وجود نیامده است، مردم در این دوره تصمیمات خود را فقط بر روی برگه رأی لحاظ وقضاوت را به زمان دیگری موکول می نمایند که این هم ناشی ازبلوغ فکری این مردم می باشد.

۱۱- کاهش رفتارهای ضدارزشی: به برداشت نگارنده تعداد مهمانی ها … به حداقل ممکن رسیده است ومردم این کارکرد را یک حرکت ضد ارزشی می دانند وانشاءالله این نیز به مرور از فرهنگ این مردم زدوده شود.

۱۲- با همه ی خوبی های زیادی که به عینه مشاهده می گردد، یک رفتار نامطلوب وآن هم به صورت بسیار محدود به چشم می خورد که این نیز باید در ادامه بیشتر بدان پرداخت تا قبح قضیه بیشتر از پیش برای مردم نمایان گردد ، بطوریکه هزینه را برای بعضی کارکردها بالا برد، تا دیگران از انجام آن کراهت داشته باشند، سنجیده ومعقول ومنطقی نیست که با قسم دادن مردم ویا واداربه سوکند به کلام الله مجید بخواهیم دیگران را برخلاف عرف شرعی وقانونی به کاری خلاف نظر وی وادار نمائیم،

به هرحال باید این موضوع را همچنان به عنوان نقیصه ای بزرگ باید یاد نمود، کارکردی که توهینی آشکار به شعور رای دهنده تلقی می گردد، باید این را از خود پرسید که چرا بعضی ها ما را باید وادار به کاری نمایند کهک مطلوب نظر جمع نیست ….

۱۳- تعددو تکثر پوستر وبنر در ذهنیت مردم بلاخص در انتخابات ریاست جمهوری تاثیر چندانی ندارد، به عبارتی یک بنر نمی تواند دیدگاه مردم را نسبت به یک نامزد ریاست جمهوری جابجا نماید، بنابراین از ستادهای محترم نامزدهای ریاست جمهوری نیز در ادامه درخواست می گردد اگر مقرربه نصب پوستر هستند برروی گونی و… اقدام نمایند.

نکته ی حائز اهمیت درانتخابات ریاست جمهوری این خواهد بود که این مناظره ها هستند ومی توانند بیشتر تعیین کننده تلقی شوند، درانتخابات ریاست جمهوری علاوه بر مناظره های که طیف خاموش ( بی تفاوت ) را می تواند رهبری وبه نفع نامزدی به صحنه آورند، به هرحال نگرش در انتخابات ریاست جمهوری بیشتر تابع سیاست کلی کشوراست که درقالب اصولگرا واصلاحات خود را نشان می دهد، طیف های سیاسی درتلاش اند وزن سیاسی خود را در جامعه آنگونه که خود طالبند به دیگران بنمایند تا در ادامه بتوانند اعمال نظر نمایندو این حساسیت قضیه را موجب شده است.

۱۴- حضور بانوان در انتخابات شورای شهر واحراز صلاحیت صدرصدی آنان نیز قابل تقدیر است، اراده ی این بانوان را در حضور درپروسه ی انتخابات را باید به فال نیک گرفت وگذشته از بروز هر نتیجه ای پیشاپیش از مسئولیت پذیری آنان تمجید وتجلیل نمود.

۱۵ – سعه صدر مسئولین هیات اجرایی ونظارت نیز درجای خود نیز قابل تقدیراست، برابر قانون هریک از نامزدها باید در اندازه ی خاص به انتشار بنر وپوستر اهتمام ورزند، اما چشم پوشی وعدم محدودیت درادامه سبب گردیده که علاوه براینکه فضای انتخاباتی چهره شهر را در برگرفته، پویایی وحضور پررنگ مردم را در انتخابات ۲۹ اردیبهشت ماه این شهر بیش از پیش فراهم نموده و قطعاً این فضا، حضور پررنگ مردم را در پای صندوق های اخذ رای همچون گذشته دوچندان افزون نموده وحماسه ساز خواهد شد.خواهند بود …

۱۶- دراین دوره برخلاف دوره های قبل استفاده از فضای تبلیغات مجازی دربیشترین سطح خود درحال انجام است، تقریباً اکثر نامزدها به ایجاد گروههای حمایتی و.. مبادرت نموده اند ودر ادامه این شیوه جایگزین شیوه های سنتی خواهد بود،
درپایان انتظار نیز داریم درهنگام رأی گیری ترتیبی اتخاذ نمائیم که در کمال آرامش درپای صندوق های اخذ رای حضور به هم رسانیم وبه کاندیدای مورد علاقه خویش رای بدهیم، سنجیده ومعقول ومنطقی نخواهد بود که بخاطر برخورد یک لحظه ای دو نفر اختلاف دامنه داری را در بین دوستان وآشنایان خود به وجود آوریم،

تبریک به افراد پیروز در رقابت انتخاباتی
طبیعی خواهد بود که اکثر نامزدها نتیجه لازم را آنطور که خود پیش بینی نموده اند، کسب ننمایند چرا که انتخاب ۵ نفر از بین ۳۰ نفر کار تقریباً شاقی است و ازآنجائیکه می دانیم حتما اکثریت قریب به اتفاق در ادامه کارزار موفق نمی شوند، در پایان همانند ممالک متمدن ، نامزد های بازمانده به فرد پیروز تبریک گفته وبرای موفقیت ایشان درتعالی شاخص های مورد انتظار دست به دعا شویم واز فردای پس از انتخابات از فضای مورد نظر خارج شویم وهمانند سایر روزها شروع فعالیت عادی خود را از سر گیریم.بدون دیدگاه

نقد و بررسی

مهمترین اخبار