جناب مدیرکل اجابت خواست مردم شهرستان پاوه را ره توشه سفر خویش نمائید.

درخواست جمعی از کسبه از مدیرکل اموراقتصادی ودارایی

جناب مدیرکل اجابت خواست مردم شهرستان پاوه را ره توشه سفر خویش نمائید.

جناب مدیرکل اجابت خواست مردم شهرستان پاوه را ره توشه سفر خویش نمائید.

پایگاه تحلیلی خبری پاوه پرس، همواره حضور کاربدستان ومقامات مسئول دردیدارهای به عمل آمده ، منشاء خیر وبرکت بوده و در بیشتر مواقع از ماحصل سفر به عمل آمده ، ره توشه ای نصیب گردیده  وبدین سان نیز جمعی از کسبه شهرستان حسب اطلاع از حضور مدیرکل محترم امور اقتصادی ودارایی کرمانشاه وهیئت محترم همراه ، با یادآوری مکررات خواستار انجام کلیه ی امور مالیاتی درسطح شهرستان به یمن تشریف فرمایی مورد نظر شدند.

به گزارش پاوه پرس، جمعی از کسبه دراعتراض به اینکه اداره دارایی شهرستان قادر به انجام بخشی از فعالیت های حوزه ی کاری خویش نیست و آنان به جهت انجام مفاصحه حساب، مجبور به مسافرت به شهرهای همجوار هستند نگرانی خویش را به شورای شهر واتاق اصناف پاوه منتقل نموده و باتوجه به قدمت اداره دارایی شهرستان خواستار پیگری موضوع از طریق مقامات مسئول شدند.

افراد یاد شده در ادامه خاطرنشان ساختند: دلیلی نمی بینند جهت انجام یک کار روتین اداری مجبور به تقبل هزینه های سفر وخطرات جانبی آن به سایر نقاط استان باشند.

آنان از نمایندگان خود در شورای شهر درخواست نمودند: موضوع سرممیزی کل پاوه دردستور کار مدیرکل محترم گردد، تا شهروندان این دیار نیز به سان سایر مناطق مجبور به طی طریق به دیگر مناطق استان نشوند.

بدون تردید زمانی که ارائه خدمات مورد نظر به شهروندان یک شهرستان حداکثر با تخصیص دو نفرنیرو ویا دادن اضافه  کاری در حد مورد نیاز ممکن و میسور می گردد،  طبعاً بسیار منطقی ومقرون به صرفه خواهد بود که با صدور موافقت اصولی،رضایت نسبی خیل گسترده ای از شهروندان یک شهرستان را به وجود آورد.

 بدون دیدگاه

نقد و بررسی

مهمترین اخبار