تعطیلی بازارچه های مرزی وآسیب جبران ناپذیر آن بر اقتصاد مرزنشیان

نامه سرگشاده:

تعطیلی بازارچه های مرزی وآسیب جبران ناپذیر آن بر اقتصاد مرزنشیان

تعطیلی بازارچه های مرزی وآسیب جبران ناپذیر آن بر اقتصاد مرزنشیان

پایگاه تحلیلی خبری پاوه پرس، جمعی از تجار وکارگران بازارچه  مرزی شیخ صله در نامه ای سرگشاده خطاب به مقامات محترم استانی وکشوری ضمن انتقاد از بسته شدن بازارچه های مرزی خواستار پیگیری موضوع به جهت اجتناب از بیکاری جمعی دیگر از مردم مناطق  زلزله زده اخیر استان کرمانشاه شدند و در این میان منطبق بر روابط حسنه  سیاسی حاکم  خواستار پیگیری مراتب از طریق دیپلماسی بمنظور برون رفت از پیامدهای مخرب مورد نظر گردیدند.

به گزارش پاوه پرس، مردم مناطق مرزی معتقدند، تصمیمات دولت مرکزی عراق، آسیب جبران ناپذیری براقتصاد مرزنشیان استان کرمانشاه،  بلاخص مناطق مختلف اورامانات وارد نمود و می نماید.

بدیهی است، شوشمی وشیخ صله درکنار سایر بازارچه هایی مرزی استان، سوپاپ اطمینانی برای تامین معیشت مردم مناطق مرزنشین دو طرف مرز و حواشی جانبی آن هستند.

اگرچه در گذر زمان دولتین وقت با سیاست های اعمالی مبارزه با قاچاق و.. گاهاً تمایل به حذف ویا محدود نمودن مناطق مرزی بلاخص بازارچه های مرزی اهتمام ورزیده اند، اما درادامه با تدابیر مصلحتی به جهت رعایت مصالح عامه ی جامعه رأی به استمرار فعالیت بازارچه ها برخلاف میل باطنی خویش شدند.

مرزداران (هنگ مرزی)  که خویش مسئولیت امنیت مناطق مرزی را متقبل اند با یک نگاه ژرف نه تنها خویش مشوق اند بلکه مصرانه  به ایجاد وبرقراری بازارچه های مرزی پای می فشارند و تبادلات مرزی را برای حصول امنیت بیشتر در یک پروسه ی هدفمند وبرنامه ریزی شده همچنان دنبال نموده و می نمایند.

توصیف جغرافیای اقتصادی مردم منطقه اورامانات، در واقع توصیفی نگران کننده است، مردم این دیار به جزء کارمندی وتا حدودی فعالیت محدود تجاری (کسبه ی محلی) به دلیل فقدان زیرساخت های صنعتی وکارگاههای تولیدی … راهی برای امرار معاش ندارند.

معقول ومنطقی است که ساکنین یک شهرستان مرزی نمی توانند جملگی کارمند ویا مغازه دار باشند و از آنجائیکه مسیری دیگر ی در ادامه نمی یابند،  بناچار راهی دیگر را برای ارتزاق برمی گزینند که قطعاً تبادلات مرزی یکی ازآن راهکارهایی خواهد بود که صدالبته قانونی ویا غیرقانونی دنبال نموده ویا همچنان دنبال می نمایند.

 اگرچه تعطیلی بازارچه های مرزی سیاست دولت مرکزی عراق است ودر شرایط بحرانی مناطق زلزله زده ، زلزله ای دیگر با شدت وحدت بیشتر بر مردم منطقه وارد می نماید، لکن انتظار عاجل آن است که  در شرایط بحرانی مورد نظر، دولتمردان ممالک همجوار کاهنده ی آلام مردم مصیبت زده (زلزله اخیر) باشند بنابراین درچنین شرایطی ، هیچ صلاح ومصلحتی اقدام دولت مرکزی عراق را در بستن مرزها توجیه نمی نماید.

همگی واقفیم که عراق بلاخص اقلیم کردستان عراق یکی از اهداف صادراتی استان وکشور محسوب شده واز ماحصل آن میلیاردها دلار سهم تجاری ایران بوده واز جهات مختلف این تبادلات مرزی حائز اهمیت تلقی می شود، چرا که قطعاً بسته شدن مرزها به دلیل اینکه تراز مثبت تجاری ایران با اقلیم کردستان خبری خوش آیند برای اقتصاد وصادرات ایران نخواهد بود.

ازطرفی کم وبیش نگرانی مقامات مسئول محلی واستانی را دراین رابطه شاهدیم ولیک می دانیم ، روابط سیاسی ایده آلی بین دوکشور حاکم بوده و دراین راستا نیز می طلبد با دیپلماسی سنجیده که الحق نیز تیم کاری در امور محوله بسی کارگشته و توانمند تشریف دارند، برون رفتی را به نوعی موجب شوند و رافعی بر معضلی بر معضلات موجود باشند.

در بازارچه شیخ صله بطور مستقیم بیش از ۴۰۰ نفر کارگر وراننده وغیر مستقیم صدها نفر از نیروهای کارگاههای تولیدی متنفع می شوند(درمجموع چند هزار نفر) ، تعطیلی آن نیز به بیکاری خیل وسیعی از سرپرستان خانوار منتهی می گردد که نمی تواند خبر مسرت بخشی برای جامعه هدف تلقی گردد.

درهمین راستا مجدداً از مقامات مسئول انتظار وتوقع عاجز داریم برحسب مسئولیت دینی و اجتماعی  که متقبل شده اند، اجازه ندهند با تعطیلی بازار کسب وکار جمعی از شهروندان آمار بیکاری استان به مرز لاینحلی منتهی گردد.

 بدون تردید فقر اقتصادی مرزنشینان را باید در وهله ی اول تهدید امنیتی تلقی نمود وبا همین دغدغه است که سربازان دیپلماسی باید در سنگری دیگر با تدابیر خاصه به کارزار پرداخته و تسهیلی بر تراز مثبت صادرات کشور باشند این در شرایطی است که قصور وارده می تواند با تغییر مسیر بازار سنتی کشور به سمت ترکیه لطمات جبران ناپذیری را به اقتصاد مرزنشینان ودر نهایت کشوربه وجود آورد.بدون دیدگاه

نقد و بررسی

مهمترین اخبار