اقلیت واکثریت شورای پاوه وچالشی بنام شهردار / محمدفاروق یوسفی

اقلیت واکثریت شورای پاوه وچالشی بنام شهردار / محمدفاروق یوسفی

اقلیت واکثریت شورای پاوه وچالشی بنام شهردار / محمدفاروق یوسفی

پایگاه تحلیلی خبری پاوه پرس، چندی است نقدی بر پاوه پرس وارد است که در قضیه شورا وشهرداری پاوه برخلاف رسالت محوله سکوت پیشه نموده است، این نقد زمانی به اوج رسید که مناظره ای مطبوعاتی با حضور اصحاب رسانه درصحن شورای اسلامی شهر پاوه برگزار گردید لکن علی رغم حضور پاوه پرس، بازهم واکنشی دراین سایت مشاهده نگردید، بمنظور تکریم نظرات همشهریان محترم وتنویر افکارعمومی برخلاف میل باطنی ودرپاسخ به بعضی ابهامات مطروحه به یاداشت ذیل بسنده می نمایم وامیدوارم که با تدبیر خاصه ی عزیزان منبعد نیازی به چنین ورودهایی درادامه ضرورت پیدا نشود.

اعتقاد قلبی بنابه تجارب کاری برحول محور توانمندی وتاثیرگذاری شورای شهر، آن هم در شهری بسان پاوه است، چه بسا دریک نظام مدیریتی که تصمیم سازی آن ازبالا به پائین است، مسئولین دیار بنابه معذوراتی نتوانند درمقام مافوق ، حامل نیت درونی خویش ویا انتقال صدای رسای مردم باشند، طبعاً ظرفیت به وجود آمده (بنام شورا) در ادامه می تواند به مدد آید وبر کاستی های موجود تعدیلی را به وجود آورد.

تفویض وتقسیم مسئولیت ها در ابتدای فعالیت شورای شهر، حکایت بر شروع مبارکی در همگرایی اعضاء در حصول وتحقیق مطالبات مردم را نوید می داد، اما گویا همگرایی دراین شهر پروسه ی غریبی است وبنابه سرشتی که جبر تاریخ برای آن سرشته است، باید واگرایی شکل گیرد،تا به دلایلی نتوانیم صداهای همدیگر را بشنویم چه برسد به آنکه به دیگران منتقل نمائیم.

درچنین فضایی هرنوع اظهارنظر یک جانبه نگرانه ای درتعبیر، سمت وسویی را تداعی می نماید وبجای حل وفصل موضوع به تشدید واگرایی ها می انجامد ، این سبب گردید تا برخلاف میل باطنی سکوت پیشه نمائیم وعلی رغم اصرار، تمایلی به حضور در نشست رسانه ای نیز احساس نشود. علی ایحال دعوت مورد نظر را با اصرار دوستان  اجابت نمودیم حتی برای تدوین گزارش ساعت ها (۱۱ ساعت) وقت صرف نمودیم، اما بنابه ظواهر امرواصرار طرفین ماجرا بر موضعگیری های خویش، بازنشر آن را به ثواب ندانسته تا در تشدید فاصله ها متهم نشویم.

درجریان نشست رسانه ای ،اصحاب رسانه با سخنگوی شورای شهر، نقد وارده بر کارکرد شورای شهر را علی رغم پیام مثبت فراخوان، متوجه آیتم های مورد نظر آن دانسته ، بطوریکه به جهت وفور ابهامات وارده، انتخاب اصلح را در پاوه به چالش کشیدند.

بدیهی است همگان بر توانمندی وشایستگی دکتر ولدبیگی درعرصه های زیست محیطی و… واقفند وحتی آن را فردی منحصربفرد در سطح استان می دانند، از آنجائیکه وی از روح لطیفی برخوردارند وبا توجه به شرایط پاوه ومشکلات مترتب برآن در آینده می توانست مشکلات عدیده ای را برای شورا وشهرداری به وجود آورد.

بدون تردید شخصیت آکادمیکی که آرمان گرایانه به موضوعات بنگرد را باید شهردارشهرهای کشورهای اسکاندیناوی نمود واگر ایشان نیز درچنان فضایی قرار گیرد، مردمان آن دیار با اکثریت قاطع به عنوان گزینه منتخب وموفق درعمل وی را  انتخاب ومعرفی می نمودند، بنابراین فضای روحی ایشان با فضای مدیریتی استان وشهرستان متفاوت وبه عبارتی بیگانه است، انصراف اعتراضی ایشان (برخلاف موضعگیری سایر شهرداران معرفی شده)  به تاخیر درمعرفی شهردار گواهی بر این مدعاست، حتی درصورت صدور ابلاغ ومشاهده پارادوکس رفتاری تنی چند از شهروندان… ، شرایط کاری  بر وی سخت می گردید ودر اندک زمانی وی را وادار به استعفا می نمود، بنابراین انصراف ایشان قبل از آنکه به تبعات آن بپردازیم  قرعه ی شانسی بود که به نفع شورای شهر تمام گردید.

علی رغم صداقت اعضای شورای شهردر انتخاب جناب دکتر، واکنش ایشان درقبال اعتماد به وجود آمده با متهم نمودن شورای شهر به قصور ..(بنابه وضعیت مشابه سایر گزینه های معرفی شده شهرداری های تابعه) جایز نبود

این در شرایطی است موضعگیری وی که در ادامه منتهی به انصراف شد نیز تبعات ناخواسته ومتعددی را بر شورای شهر پاوه متحمل نمود، تبعاتی که با رفتارهای واکنشی همشهریان وپیشداوری های به عمل آمده ومتعاقب آن تخریب های غیرمنصفانه که با متهم نمودن اعضای شورای شهر همراه گردید، ناخواسته ظهور دو گروه اقلیت واکثریت را بر خلاف انتظارات معمول در بدنه ی شورای شهر پاوه شکل داد و طبیعی است جبهه گیری های به وجود آمده شرایط کاری را برای هریک به نوعی سخت نماید.

چه بسا، اگر موضعگیری گزینه ی شهرداری پاوه اندکی توام با صبر همراه می بود، شاید با توجه به رویکرد مسئولین استانی و شواهد ومشاهدات عینی که کم وبیش شاهد آن هستیم، علی رغم حرف وحدیث های متواتر، تائید صلاحیت ایشان دور از دسترس نمی بود. الخ …

آنچه عینی بود ودر دیدگاه خبرنگاران در نشست خبری مشهود بود:، دلیل مخالفت بر انتخاب میری به عنوان شهردار پاوه نه به جهت عملکردی بلکه ناشی از یک مطالبه ی ملی در انتخاب گزینه ی کورد واهل سنت درتصدی پست های مدیریتی سطح کلان کشور بود، که به جهت عدم حصول انتظارات منطبق بر وعده انتخاباتی دکتر روحانی، به جنبشی مبدل گردید که همچنان بر گزینه ی بومی اصرار ورزند وپیوسته آن را مطالبه نماید.( که درجای خود باید بدان پرداخت)

اما با همه ی احترامی که برای اعضای محترم طیف اکثریت واقلیت شورای شهر پاوه قائل هستم، نقدهایی را برطرفین ماجرا در پروسه انتخاب شهردار وارد می بینم وامیدوارم عزیزان بدور از نگاه جانبدارانه  وبا سعه صدربه موضوع بنگرند:

جلسه ی انتخاب شهردار پاوه بنابه دلایلی با اما واگرهای دوطرف ماجرا همراه گردید که هریک بر روی یکطرف سکه تمرکز نمودند وانتظار داشتند مردم نیز مانند آنان به واقعه بپردازند و بدون مشاهده ی طرف دیگربه قضاوت نشینند، درچنین شرایطی دیدگاه متضاد هریک نزد هواداران مورد نظر ، واقعی وحق به جانب فرض می شود وبه جد از آن حمایت می نمودند.

اما با پرداختن به زوایای دیگر قضیه، تناقض رفتاری هردو گروه به نوعی نمایان جلوه می نماید، برای مثال: اعتراف  دوعضو شورای شهر مبنی برعدم دریافت دعوت نامه جلسه را بنابه شواهد امر می پذیرم و معتقدم اگر چه دعوت نامه به صورت عرفی نگاشته می شود لکن در بیشتر مواقع اطلاع رسانی ازجانب کارشناس امور شوراها وبه صورت تلفنی انجام می گیرد ویا در همان روز جلسه تقدیم حضور می گردد. این رویه از منظر قانونی مطلوب نظر نیست وبرآن ایراداتی چند وارد است ، اما این روال در نوبت های قبلی نیز مرسوم بود اما  چرا در دیگر موارد با نقدهایی همراه نگردید ،خود جای سوال دارد؟

نکته دوم درعدم امضای برگه حضور وغیاب اعضای شورا(اقلیت واکثریت) را مستند به مستندات، اگرچه خلاف رویه ومعمول جلسات شورای شهر است ، امری مرسوم ومسبوق به سابقه عملکرد شورای شهر دور پنجم می دانم ، گاهاً روابط عاطفی توام با نگاه تعاملی وهمکاری به موضوعات ازجمله  امضای برگه حضور وغایب درجلسه سبب می گردد که حساسیتی بر انجام آن متصور نشود، لکن همین واکنش توافقی ویا هرتعبیر دیگری از آن برآید  در شرایط خاص می تواند برای طرف مقابل حق به جانب تلقی گردد امری که در قضیه انتخاب شهردار پاوه بر روی آن تمرکز گردید.

دراینجا نیز این سوال مطرح می شود اگر روال دراین جلسه مراعات نگردیده که در واقع نیز انجام نگرفته واگر ایرادی براین مصوبه وجود دارد که قطعاً وجود دارد،  لاجرم کلیه مصوبات شورای شهر درجلسات دیگر نیز مستند بر این نقد دارای شبهه اند؟!!! که هستند؟! اما چرا بر آنها نیز نقدی وارد نیست، بازهم  خود جای سوال دارد؟!

لازم به ذکر است قانونگذار ، بنابه دلایلی اصرار به امضای برگه حضور وغیاب در ابتدای جلسه می نماید تا در چنین مواقعی گواهی بر شرکت اعضا در جلسه را تبیین نماید، به عبارتی امضای برگه حضور وغیاب مصداقی برای حضور درجلسه است، ودر واقع امضای صورتجلسه مصوبات به تنهایی نمی تواند بیانگر حضور در جلسه ی شورا تلقی گردد، چه بسا افرادی به عنوان مخالف گاهاً صورتجلسه ای را به دلیل عدم پذیرش مصوبه ای تایید نمی نمایند اما عدم امضا آنان دراین شرایط دلیلی برعدم حضورشان درجلسه نیست ونخواهد بود.

با وجود این توضیحات، آیا جلسه ی رسمی شورا برای انتخاب شهردار در روز یکشنبه ۱۶ مهرتشکیل شده است؟ به یقیین می توان مستند به فرمایش یکی از اعضای گروه اقلیت ودیگر شواهد موجود که براین امر نیزصحه نهاده است؛ می توان به وقوع آن باور نمود، اولین واکنش اعلام تشکیل جلسه رامی توان درمصاحبه ۱۳ مهر سخنگوی شورای شهر با سایت سلام پاوه  دید اسلامی نیا به نیابت از شورا ضمن پذیرش انصراف دکتر ولدبیگی به اعلام گزینه شهرداری پاوه  در روز یکشنبه ۱۶ مهر ماه تاکید وتصریح نمود  واین نیز به هرحال رسانه ای گردید وانکاری برآن وارد نیست.

از طرفی دعوت به حضور دوسایت خبری سلام پاوه وهزارماسوله جهت پوشش خبری جلسه ی شورای شهر نیز نمی تواند تصادفی تلقی گردد، اگر چه داعی دعوت نیز گروه اقلیت باشد، نکته ی ظریف دیگری که بنابه اظهارنظر عضو گروه اقلیت که مراتب نیز رسانه ای گردید، اعلام آمادگی عضو دیگر گروه اقلیت به عنوان شهردار پاوه در همان نشست مورد ادعا بود،، اگر در آن نشست اتفاق نظری درخصوص پیشنهاد مربوطه با پاسخ مثبت دیگر اعضاء همراه می شد، شاید حواشی های بعدی به نوعی ایجاد نمی گردید ونیازی به توضیحات حاشیه ای ضرورت نمی یافت.

به هرحال علی رغم احترام ، به دیدگاه هواداران اقلیت واکثریت شورای شهر پاوه، نقدهایی را برطرفین ماجرا (شورای شهر) بنابه مصادیق مودنظر وارد دانسته وهریک را در به وجود آوردن وضع موجود به نوعی دخیل می داند که از جمله می توان به :  (نوع فراخوان، عدم شفافیت آیتم های مورد نظر که با بروز شبهات متعدد درافکارعمومی همراه گردید، نحوه تعیین سرپرست، دعوت از گزینه های خارج از فراخوان، تصمیم گیری درخصوص انتخاب شهردار، حاشیه های معرفی وانصراف گزینه پیشنهادی شورا، اظهارنظرهای واکنشی درمقابل هم، اعلام آمادگی یکی ازاعضای شورا به عنوان سکاندار شهرداری پاوه وجبهه گیری های متعاقب آن، عدم رعایت شکل صوری برگزاری جلسات …) اشاره نمود.

وارد شدن به ایراد وابهامات  فراخوان آنقدر رساست که نیازی به آوردن استدلال ندارد، اگرچه نفس کار امری پسندیده ونیکوست، لکن به دلیل ضییق وقت وعدم کارکارشناسی درخصوص تعدیل کاستی ها وافزودن به راستی ها در فرجه ی زمانی مورد نظر میسر نگردید ، بطوریکه گزینش آیتم های تصمیم ساز بلاخص نقش ومیزان تاثیرگذاری ضرایب آیتم ها به درستی تبیین نگردید واین امر ترتیب توالی گزینه ها را به درستی شکل نداد وسبب بروز حواشی های بعدی شد.

برای مثال حساسیتی که اینک حول محور گزینه ی بومی مطرح می شود وکم وبیش شاهد آن هستیم، اگر با تدبیر وضع کنندگان در کنجاندن مراتب در  آیتم های فراخوان همراه می شد، انتظار بروز چنین حواشی را در پی نمی داشت، هرچند که هدف بانیان در رسانه ای نمودن فراخوان جذب افراد توانمند درجای جای ایران وحتی خارج از کشور بود…که قطعاً گزینه غیربومی نیز تاکید شده وتنها تفاوت در شرایط مساوی بود که حق را به گزینه بومی می داد وصد البته با بروندادچنین آیتم هایی شرایط مساوی امری محال خواهد بود، چرا که فقط آیتم ها تاثیرگذار نخواهند بود…

زمینه ی اختلاف شورای شهر پاوه از کجا شروع شد؟ آنطور که عزیزان در گروه های تلگرامی نقل موضوع می نمایند، توافق وتعامل درابتداء به یقیین وجود داشت وعدم درز اخبار نشست های داخلی نیز تصریحی بر این موضوع حکایت داشت ،  درابتدا ودر جریان بررسی صلاحیت ها، به جهت تمرکز برگزینه هایی که از شانس بالاتری برخوردارند، رای گیری به عمل آمد، از قرار معلوم تعدادی ۵، ۴ و ۳ رای آوردند، علی ایحال نتیجه برونداد سبب تمایز وتفاوت گزینه های به معنی خاص نشد، گزینه ی دارای ۵ رای اگرچه از نظر ظاهری دراکثریت قرارداشت اما موضعگیری اعضاء از نظر مفهومی شرایط را به گونه ای دیگر هدایت نمود که برتری ۳ را بر ۵ رقم زد.

 ۵ نفر اعضای شورای شهر دارای حق رای اند، مقرر بر تمرکز بر گزینه هایی بود وهریک تنی چند را برشمردند، اما برونداد حاکی پیامی بود که در ادامه سبب طیف بندی گردید، اکثریتی که بعداً شکل گرفته به گزینه های طرف مقابل نیز رای داد وهمین نیز سبب برتری گردید،  اما طرف مقابل فقط گزینه های مورد نظر خویش را برگزید، تفاوت رای ومانور برنام گزینه هایی که بیشترین آراء را آورده بودند حساسیتی را در ادامه در ذهن وفکر اکثریت (فعلی) شکل داد وناخواسته جبهه گیری هایی شکل گرفت که به انشقاق منتهی گردید واکثریتی را علی رغم تفاوت نگرش بین اعضا شکل داد

این طیف بندی شکننده با جبهه گیری ها وموضعگیری های کاربران در فضای مجازی که با تخریب شخصیتی گروه سه نفره همراه گردید، به تقویت وانسجام بیشتر تفکیک شورا به گروه های  اقلیت واکثریت منتهی گردید.

اما نقدی را نیز براکثریت شورا وارد می داند، وقتی اقلیت برشکل ظاهری تشکیل جلسه ی انتخاب شهردار ایراد قانونی وارد می نماید، بهتر آن بود به حرمت همنشیننی، هم اندیشی، همراهی و…جلسه ای را مجدداً برگزارمی دادند تا پوششی برشبهات طرف مقابل به وجود آورند، به هرحال آنطور که هویداست واز موضعگیری های طرفین ماجر بر می آید ، به جهت تثبیت موضعگیری هریک تغییری در برونداد نشست ، حاصل نمی شد ، اما همین رویه می توانست به همگرایی بیشتر در ادامه منتهی شود.

بنابه تجارب تلخ انتخاب شهردار در شورای دور چهارم ، خدمت اعضای محترم گروه اقلیت عرض می نماید حتی اگر دهها بار چنین نشست هایی برگزار گردد همانطور که در صدر بدان اشاره گردید،  تغییری در برونداد نتیجه ایجاد نمی شود، بنابراین از محضرتان انتظار دارد با تدبیر خاصه به موضوع نگریسته وبا تجزیه وتحلیل داده های آماری محتمل تصمیمی مصلحتی چاره اندیشی نمائید که پایانی بر اختلافات موجود را در پی داشته باشد.

اما نقدی را نیز متوجه خود ودیگر اصحاب رسانه ومعتمدین ومصلحین شهر وارد می دانیم ، چرا باید در مواقع حساس در حاشیه قرار گیرم و از رسالت محوله درهمگرایی بیشتر به نوعی اجتناب می نمائیم، چرا معتمدین شهراز اعضای شورا دعوت به عمل نمی آورند و این سوال نیز ازمسئولین مرتبط بلاخص جناب  فرماندارمحترم  شهرستان  مطرح می شود که چه نقشی را برابر قوانین ومقررات مرتبط درقبال اختلافات معمول شوراهای پاوه ونودشه ایفاء نموده اند .

این اختلافات تبعاتی بسیاری دارد، زمانیکه نمایندگان مردم خویش غوطه ور در مشکلات حاشیه ی خویش اند، چه انتظاری می توانیم داشته باشیم مشکلات شهر را با دستان باکفایت شان حل وفصل نمایند. دراین میان می طلبد،  بار دیگر از عزیزان درخواست نمائیم ، بدور از تنش درکنار هم نشینند وبه ادامه فعالیت تمرکز نمایند، اگر اتفاق نظری حاصل گردید، بدون تردید مطلوب نظر خواهد بود ودرغیر اینصورت باید راهی برای خاتمه ی آن بیابند وآن نیز جز تمکین به رای اکثریت نخواهد بود.

به عنوان ناظر بیرونی وبا کمال ادب وافر خدمت تک تک منتخبین مردم، عملکرد هیچیک از طیف های مصطلح اکثریت واقلیت را به جهت بروز اختلافات فی مابین آن هم در فرجه ی زمانی مورد نظر را نمی پسندم چرا که به جز اختلافات موجود بروندادی برای افکار عمومی عرضه ویا ارائه نداشته است.

قطعاً صداهای متضاد نمی تواند به نزدیکی بیشتر مجموعه حاضر بینجامد ، بلکه کدورت ها را بیش از پیش فزونی وعینی تر می نماید. باید بدانیم اختلاف نظر در شورای شهر امری محتمل و طبیعی است، به همین جهت قانونگذار ترکیب شورا ، را فرد پیش بینی نموده تا شرایط مساوی حادث نگردد وهمیشه حکمیت حول محوراکثریت (سوای صحت وسقم موضعگیری هریک از طیف های مورد نظر) متمرکز گردد.

مشخص نیست آیا مغایرت فرمانداری محترم پاوه در قبال صورتجلسه ی تنظیمی شورای شهر (درجهت صحت وسقم) واصل گردیده یا نه ؟ اما اگرهم پاسخی نیز دریافت نشود با توجه به سپری شدن مهلت مقرر، دال بر تائید مصوبه ی شورا تلقی وقلمداد می گردد،و باتوجه به پیشینه وسوابق خدمتی جناب آقای میری منعی برای تایید استعلام بنظر نمی رسد واز همکنون باید وی را به عنوان شهردار پاوه شناخت.

تائید صلاحیت شهردار نودشه بنا به اختلافات لاینحل اعضای شورای شهر نودشه که درهمان دقایق اولیه خودنمایی نمود، استعلام مثبت شهردار پاوه را حتمی می نماید. بنابراین از بهترین های خویش “منتخبین مردم” می خواهیم ، تنش ها وکدورت های فی مابین را با تدبیر خاصه بزدایند ، چرا که پرداختن بدانها به تشدید فاصله ها وتضعیف عملکردها می انجامد ، گاهاً برای مصالح عالیه شهر باید از خود گذشت،

بار دگر  از محضر بزرگواران طلب استدعا داریم ، با  یدی واحد پشتیبان وهمراه ، همدیگر باشند وبا حمایت از شهردار ومجموعه مدیریت شهری، آینده ی شهر را در همگرایی بیشتر جستجو نمائید، این در شرایطی است اگر شرایط کاری وفق اراده شما ورضایتمندی مردم همراه نباشد در ادامه فرصت استیضاح برای جایگزینی فرد شایسته واصلح دیگری مهیاست،

پیشاپیش از اطاله ی کلام پوزش می طلبم وامیدوارم سیاهه ی صدر الذکر با دیدی مثبت اندیشانه بدان نگریسته شود ورنجش ارجمندی را فراهم ننموده باشد

 

 ۸ دیدگاه

  بهرامی آبان ۲۱, ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۰
  0
  0

  از وقتی انتخاب شهردار به عهده شورا واگذار شد، سیستم شهرداری تقریباً همه جا با مشکل مواجه شده است. جروبحث، مناقشه، کشمکش، مجادلات لفظی و… حاشیه های گوناگون و انواع مقاصد آشکار و نهان. ظاهراً این امر اجتناب ناپذیر است. تا زمانیکه انتخاب شهردار به عهده شورا است؛ در بر همین پاشنه خواهد چرخید. امید است در آینده ای نه چندان دور، انتخاب شهردار مجدداً مانند سابق به عهده استانداران استانها واگذار شود و مسائل و حواشی آن مرتفع گردد.

  شهروند آبان ۲۱, ۱۳۹۶ - ۰۶:۵۸
  0
  0

  سلام چراشهرداری واداره را وشهرسازی پاوه نسبت خیانت مدیریت سددارایان اگرکسی زیر نیم کسه نیست بابت خسارت به خیابانهای شهرستان پاوه ازطریق دادستان محترم اقدام نمی کنند

  عرفان رحمانی آبان ۲۰, ۱۳۹۶ - ۲۳:۴۲
  0
  0

  جناب یوسفی عزیز معروضم که نزد افکار عموم جامعه به هیچ وجه متهم به مسکوت ماندن نبوده و نیستید بلکه متاسفانه عموم مردم می پندارند که اصرار و دخالت های شما و مطالب رسانه شما در جهت ابقای میری ، کاملا مبرهن و اشکار است و متاسفانه با اذعان به سکوت و فرافکنی گره ای از مشکل گشوده نخواهد شد و معمای اصرار شما به ابقای میری و تلاش در خلاف جهت ارای مردم تا ابد در تاریخ این شهر باقی خواهد ماند . لطفا منتشر کنید و پاسخگو باشید

   مدیریت سایت آبان ۲۱, ۱۳۹۶ - ۰۰:۵۳
   1
   1

   بعضی ها با پیش زمینه ی ذهنی به موضوعی می نگرید، قطعاً قضاوت شان نمی توانند منفک از تعلقاتی تصور شودکه بدان معتقدند، درچنین مواقعی نگاه واقع بینانه ای نسبت به قضایا پیرامونی به وجود نمی آید، درست مانند اینکه هوادار تیم استقلال هستید علی رغم اینکه تیم محبوب شما بازی ونتیجه را می بازد، اما کماکان اصرار دارید که تیم شما برنده باشد، وبه همین جهت داور وفدراسیون و… را متهم می نمائید. شورای شهر بازی را شروع کرده وشما با کمال تعجب داور و… را متهم ممی نمائید؟ چرا به رویه و رویکرد بازیکنان نمی نگری که به قول شما ضعف تصمیم گیری ویا عملکرد آنان در چیست؟….

   خدمت شما فرهیخته گرامی عرض می نمایم ،هریک از ماها در قبال مسائل پیرامونی خویش حق اظهار نظری داشته وداریم ، متعجبم که شما تمایل دارید این حق را از دیگران سلب نمائید، بنابراین سنجیده آن است که دیگری را به جهت تفکری خلاف مورد مواخذه قرار ندهیم… اگرچه دراین پروسه واکنشی به جهت حمایت ویا له گروهی انجام نداده ام واگر موردی یافت می شود خوشحال خواهم بود بشنوم

   دوست عزیز ، بودن ویا نبودن میری چه ربطی به امثال من وشما دارد ، همین است که برداشت تان از شورای شهر ناقص ویا اشتباه است ، انتخابگر گزینه ی شهردارشهرمان ، کسی جز ۵ نفر اعضای شورای شهر نیستند ، من وشما می توانیم دیدگاه خویش را مطرح نمائیم اما بدانید حق رای با دیگری است کاش این نکته را می آموختید تا اینگونه دچار خطا نمی شوید.

   در زمان پروسه انتخاب شهردار پاوه شهروندان محترم، چندین مطلب ارسال نمودند که دربعضی موارد نگاه یکسویه ی خطاب به تعدادی از اعضای محترم شورای شهر همچون آن جناب ارائه گردیده بود که شائبه ی توهینی در آن احساس می شد، هرچند که نویسنده مشخص بود اما بنا به درخواست اینجانب وخواهش وارده از نشر آن به جهت ایجاد اختلاف بیشتر ممانعت به عمل آمد.

   شما مرحمت بفرمائید در پاوه پرس نکته ای که جنبه توهین ویا برله ارجمندی از شورا ویا نامزدهای سمت شهرداری مطرح شده است یادآور شوید تا از محضر شما وسایر شهروندان به جهت خطای وارده پوزش بطلبیم، اما اگر چنین چیزی نیافتی که قطعاً نمی یابید ، شما را به برداشت اشتباه خویش یادآور می نمایم.

   به هرحال آنچه که در گزارش تقدیم افکار عمومی گردید ، عین واقعیت است وبرای هریک از مواردی که یادآور گردید، که جملگی برگرفته از فرمایش هریک از اعضای محترم شورای شهر پاوه است. توضیحی برای ارائه وجود دارد.

   ما دراین نوشتار توصیه نمودیم که بزرگان شهرازاختلافات موردی به جهت منافع شهراجتناب نمایند وهر دو طیف را به یک نسبت مورد خطاب قرار دادیم، حال شما به گونه ای دیگر می اندیشید، بحثی نیست ، می توانید توصیه کنید ساز ناسازگاری بنوازند، شاید آهنگ سمفونی ایجاد شده برای شمای گرانمایه دلنواز باشد.

  کارمند بازنشسته آبان ۲۰, ۱۳۹۶ - ۲۱:۱۵
  0
  0

  ‌سلام باسپاس ودست مریزاد جناب حاج یوسفی ۱‌‌.آب هان کوان کجارسید ۲.بیمارستان پاوه بلاتکلیف ۳ مرز بلاتکلیف ۴بیکاری فریاد می کندمسولین شعار می دهند ۵. بانکها بامردم همکاری نمی کند ۶.استخدام در ادارت پارتی بازی است ۷.بعضی ازمسولین فقط حفظ پست می کند وبرای مردم کاری انجام نمی دهند ۸ .هرروز فشار اقتصادی ب مردم محرم بیشتر می شود ۹. طلاق واعتیاد حرف اول این شهرستان است ۱۰ گرانی وگران فروشی پیشه اول با زار این شهراست و……….

  مسلم سبحانی آبان ۲۰, ۱۳۹۶ - ۱۳:۵۴
  0
  0

  با عرض سلام وادب.بایستی عرض کنم که بسیار عالی وموشکافانه ومدبرانه تجزیه وتحلیل شده وراهکار نیز ارائه شده در واقع انجه شرط بلاغت بوده عنوان شده خواه پند گیرند خواه ملال…

  شهر وند پا وه آبان ۲۰, ۱۳۹۶ - ۱۲:۳۳
  0
  0

  سلام اقای یوسفی
  خواهشمندیم به نیابت از مردم وشهروندان پاوه وبا عنایت به اینکه رسالت سایت پربیننده پاوه پرس روشنگری وبیان وپیگیری احوالات واخبار شهرستان است،اخرین تصمیمات طرح ها وپروژه هایی که به دلایلی مسکوت مانده را پیگیری نمایید از جمله پروژه هایی که شورای چهارم به جد دنبال به سرانجام رساندن انها بود .
  ایستگاه هواشناسی سینوپتیک پاوه
  کلینیک ودرمانگاه تامین اجتماعی
  پزشکی قانونی
  دانشکده پرستاری

  .
  مدیریت سایت:
  چشم حتماً
  لطفا اخرین تصمیمات واجرای موارد فوق را از طریق مصاحبه با فرمانداری و…گزارش نمایید
  باتشکر

  همولایتی آبان ۲۰, ۱۳۹۶ - ۱۲:۳۳
  0
  0

  خدا عزتتون بده ان شاالله هر چی خیره برای پاوه و مردمانش اتفاق بیفته

نقد و بررسی

مهمترین اخبار